Jesteś tutaj: Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EMGI DRUK

SPIS TREŚCI:

I.        INFORMACJE OGÓLNE
II.       DEFINICJE
III.      KONTAKT
IV.      WYMOGI TECHNICZNE  
V.       REJESTRACJA
VI.      ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA
VII.     WARUNKI SPRZEDAŻY, DOSTAWY I PŁATNOŚCI
VIII.    PROMOCJE
IX.      REKLAMACJE
X.       PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
XI.      POLITYKA PRYWATNOŚCI
XII.     ZABEZPIECZENIA
XIII.    WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
XIV.    NEWSLETTER
XV.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu Internetowego https://www.emgi-druk.pl oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta.

II. DEFINICJE

 1. Sprzedawca- sprzedawcą jest firma: EMGI DRUK GRZEGORZ LACHOWSKI ul. Powstańców 16, 44-153 Sośnicowice, NIP: 6312383267, tel.: +48 690-333-714, e-mail: sklep@emgi-druk.pl
 2. Klient- klientem jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym warunkiem składania zamówień i nabywania Towarów przez Klienta jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Strona Internetowa- strona internetowa, pod którą prowadzony jest sklep internetowy www.emgi-druk.pl.
 6. Sklep Internetowy- sklepem Internetowym jest prowadzony przez Sprzedawcę Sklep, w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem Strony Internetowej www.emgi-druk.pl.
 7. Towar lub Produkt- towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy.
 8. Konto Internetowe- baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym. 
 9. Administrator Bazy Danych- oznacza firmę EMGI DRUK GRZEGORZ LACHOWSKI z siedzibą przy ul. Powstańców 16, 44-153 Sośnicowice, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych klientów.
 10. Dział Obsługi Klienta- oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest telefoniczny kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Dział Obsługi Klienta jest dostępny dla Klienta pod numerem telefonu: +48 690-333-714, e-mail: sklep@emgi-druk.pl
 11. Rejestracja- jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swoje indywidualne Hasło.
 12. Login- oznacza ustalone przez Sprzedawcę, oznaczenie Klienta i wymagane jest wraz z Hasłem do zalogowania się do Panelu Klienta w Sklepie internetowym.
 13. Konto Klienta- oznacza zasób internetowy Sklepu internetowego, do którego dostęp posiada Klient. Funkcje zainstalowane na Koncie Klienta umożliwiają mu swobodne dokonanie Zamówienia w Sklepie internetowym oraz gromadzenie informacji dotyczących dokonywanych zakupów, a także umożliwia Klientowi obserwację statusu realizacji zamówienia.
 14. Termin realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których zamówienie jest wykonane i skompletowanie, a następnie powierzone przewoźnikowi do dostarczenia do Klienta.
 15. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 16. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.
 17. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.

III. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować w godzinach przyjmowania zamówień, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, pod numerem telefonu +48 690-333-714 (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub wysłać e-mail za pomocą formularza w zakładce „Kontakt”.

IV. WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

 1. Aktywne konto e-mail.
 2. Urządzenie z dostępem do Internetu.
 3. Najnowsza przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

V. REJESTRACJA

 1. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna, nieodpłatna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. W trakcie Rejestracji Klient:
  1. Wypełnia lub potwierdza dane dotyczące: imienia i nazwiska, adresu do wysyłki, numeru telefonu, adresu e-mail, danych do faktury VAT.
  2. Zostaje poproszony o zaakceptowanie Regulaminu.
  3. Ustala indywidualne Hasło.
  4. Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowego procesu rejestracji.
  5. Wypełniając formularz Rejestracji Klient oświadcza, że: podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Wypełniając formularz Rejestracji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji związanych z zakupami w Sklepie internetowym.
  7. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

VI. ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze.
 3. Klient może składać zamówienia i dokonywać zakupów w Sklepie bez konieczności zarejestrowania.
 4. Zamówienia można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Zamawiam”.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w Sklepie Internetowym, po akceptacji zamówienia i podanych niezbędnych danych osobowych przez Klienta, a także po akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz Polityki Prywatności firmy EMGI DRUK. 
 6. Jeżeli Klient chce zarejestrować się w sklepie internetowych EMGI DRUK, wówczas podczas składania zamówienia może dokonać tego w odpowiednim polu „Chcę założyć konto w sklepie”. Automatycznie proszony jest o złożenie oświadczenia, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia konta Klienta w sklepie internetowym emgi-druk.pl przez firmę EMGI DRUK GRZEGORZ LACHOWSKI UL. POWSTAŃCÓW 16 44-153 SOŚNICOWICE NIP: 6312383267 zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).”

Nie złożenie przez Klienta oświadczenia o powyższej treści uniemożliwi jego zarejestrowanie i otrzymanie własnego loginu.

 1. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona od chwili zawarcia umowy sprzedaży, ale nie wcześniej niż od chwili zaksięgowania zapłaty za Towar
 2. Przystąpienie do realizacji zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego (w przypadku przelewu), autoryzacji płatności przez system Przelewy24 lub po otrzymaniu informacji o płatności przy odbiorze. Wysyłka następuje niezwłocznie, po skompletowaniu złożonego zamówienia.

VII. WARUNKI SPRZEDAŻY, DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy. 
 2. Przedmiotem sprzedaży są towary fabrycznie nowe, wolne od wad, prezentowane przez Sklep Internetowy w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.emgi-druk.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 4. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru.
 5. Dostawa produktów do Klienta realizowana jest w cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia uwidocznionej podczas procesu składania zamówienia.
 6. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 7. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Zamówienia złożone przez Klientów nie przestrzegających Regulaminu – nie będą realizowane.
 9. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.
 10. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Klientem na podany przez Państwa numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
 11. Sprzedający nie odpowiada za wydłużenie czasu realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 12. Towar w zależności od wyboru sposobu dostawy podczas składania zamówienia, dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, na terenie całej Polski.
 13. Dostawa poza granice Polski jest możliwa po wcześniejszym kontakcie i indywidualnym ustaleniu kosztów przesyłki.
 14. Zamówiony towar można także odebrać osobiście w siedzibie Sprzedającego bez żadnych dodatkowych opłat. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję podczas składania zamówienia. Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową o przygotowaniu zamówienia i możliwości odbioru.
 15. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Państwa żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny (bez późniejszej możliwości wystawienia faktury).
 16. W sklepie EMGI DRUK możliwe są następujące sposoby płatności:
  1. Przelew bankowy
  2. Szybkie przelewy
  3. Gotówka przy odbiorze
 17. Płatność przelewem można dokonywać na rachunek o numerze:  58 1140 2004 0000 3702 7823 6492 (mBank). Dane do przelewu: EMGI DRUK GRZEGORZ LACHOWSKI, ul. Powstańców 16, 44-153 Sośnicowice.
 18. W tytule przelewu koniecznie należy podać numer zamówienia. Informacje z wszystkimi danymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania przelewu są wysyłane na e-mail podany przy rejestracji konta, po zatwierdzeniu zamówienia.
 19. Szybkie przelewy w naszym sklepie są obsługiwane przez Przelewy24. Po wybraniu tej opcji płatności następuje automatyczne przekierowanie na stronę serwisu Przelewy24 w celu finalizacji płatności. 
 20. Płatność przy odbiorze jest możliwa tylko w przypadku wybrania opcji przesyłki kurierskiej pobraniowej lub w przypadku osobistego odbioru towaru.
 21. Sprzedający nie przechowuje żadnych danych Kupującego związanych z wykonywanymi płatnościami, jak np. dane rachunku bankowego, numer karty kredytowej itp.

VIII. PROMOCJE

Co jakiś czas organizowane są promocje na wybrany asortyment z oferty. Przy produktach objętych promocją widnieje nowa, promocyjna cena. Warunkiem zakupu towaru w cenach promocyjnych jest złożenie zamówienia w trakcie trwania promocji. 

IX. REKLAMACJE

 1. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera, aby wykluczyć uszkodzenia towaru w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy wraz z kurierem spisać odpowiedni protokół reklamacyjny.
 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru lub innych nieprawidłowości w trakcie jego użytkowania, prosimy o kontakt mailowy: sklep@emgi-druk.pl. Jeśli zgłoszenie dotyczy uszkodzeń towaru, w celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej, prosimy w miarę możliwości, o załączenie zdjęć przedstawiających wadliwy element.
 3. Uszkodzone lub brakujące elementy zostaną dostarczone w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na koszt Sprzedającego.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego, niezgodnego z instrukcją, użytkowania zakupionego towaru.
 5. Sprzedawca dostarcza Produkty wolne od wad. Produkty oferowane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 7. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujący może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 8. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem i zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny od zakupionego towaru, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 10. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Produkt zostanie zwrócony, wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 11. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji, w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, Sprzedawca dokona zwrotu należności za zakupiony Produkt, który nastąpi w terminie 14 dni od dnia uznania przez Sprzedawcę reklamacji. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana wpłata na poczet dostawy wybranego Produktu. Jeżeli Kupujący dokonał płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), zwrot należności nastąpi na podany przez Kupującego rachunek bankowy, jeżeli Kupujący będzie Konsumentem wyraźnie się na to zgodzi i nie będzie to wiązało się dla niego z żadnymi kosztami. 

X. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone, z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (do pobrania w stopce strony - Reklamacje i Zwroty), który należy dostarczyć wraz z Towarem, na adres EMGI DRUK GRZEGORZ LACHOWSKI ul. Powstańców 16, 44-153 Sośnicowice. Jako datę przyjęcia zawiadomienia uznaje się dzień, w którym zostało ono wysłane.
 4. Bieg 14–dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Kupujący wybierze sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 8. Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpi od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 9. Zwracane Produkty należy odesłać na następujący adres: EMGI DRUK GRZEGORZ LACHOWSKI ul. Powstańców 16, 44-153 Sośnicowice
 10. Do zwracanego Produktu należy dołączyć dowodu zakupu (np. paragon, faktura).
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument / Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  4. w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 14. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Sklep Internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te, z wyjątkiem Sklepu internetowego www.emgi-druk.pl (organizatorem sieci i zarządca strony internetowej), nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych), a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania, jakości usług świadczonych na rzecz Klientów.
 2. Adresy IP użytkowników są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Sklepu Internetowego.
 3. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia sprzedaży przez firmę EMGI DRUK.
 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest konieczne do zawarcia z EMGI DRUK umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego www.emgi-druk.pl. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

XII. ZABEZPIECZENIA

 1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.
 2. Dostęp do danych osobowo-adresowych Klientów ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sklepu internetowego prowadzącego stronę internetową emgi-druk.pl.
 3. Sprzedawca nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach - pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych.
 4. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy oraz sklepu internetowego prowadzącego  stronę internetową WWW.emgi-druk.pl i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
 5. Firma EMGI DRUK przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonego upoważnienia jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy. 

XIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Sklepowi przysługuje własność intelektualna przedmiotów związanych z działalnością Sklepu Internetowego. Własność intelektualna obejmuje prawa autorskie do: loga, projektu witryny internetowej, fotografii przedstawiających Towary, tekstów umieszczonych na witrynie internetowej, opisów produktów, a także pozostałych materiałów dostępnych i publikowanych na stronie. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sklepu jest zabronione.

XIV. NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
 2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.
 4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@emgi-druk.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: EMGI DRUK Grzegorz Lachowski ul. Powstańców 16, 44-153 Sośnicowice.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, a o treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres mailowy. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W przypadku gdy Klient nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w pierwszej kolejności strony będą starały się rozwiązać polubownie w trybie postępowania reklamacyjnego ustanowionego niniejszym Regulaminem i przepisami Kodeksu cywilnego. W ostateczności spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Konsumenta określony według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
NASZEGO NEWSLETTERA
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl